schead02

โครงการภาษามือเพื่องานอภิบาล

โครงการภาษามือเพื่องานอภิบาล
วันที่ 8  ธันวาคม  2559 ชมรมการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดโครงการภาษามือเพื่องานอภิบาลขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษามือเพื่อการศึกษา และงานอภิบาล สามารถนำความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษามือไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพตนเองและผู้อื่น

โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8, 15 ธันวาคม 2559 และ 19 มกราคม, 16 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยากรให้ความรู้โดยชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทย และได้รับเกียรติจากบาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด ในวันแรกมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม 12 คน  

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top