schead02

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

 โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการ ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนชาติพันธุ์ ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์และนักศึกษา มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิต การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ได้ร่วมพิธีกรรมสวดภาวนา ตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อนร่วมกันตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น อุทยานราชภักดิ์ ตลาดน้ำสามพันนาม และเพลินวาน และได้รับความรู้จากวิทยากรโดย  บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน  ในการแบ่งปันตลอดโครงการ  ปีนี้ในหัวข้อ “คุณธรรมแห่งความสุข”  ในครั้งนี้มีนักศึกษาและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมจำนวน  48 คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top