แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิสัยทัศน์ ฝ่ายวิชาการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของฝ่ายวิชาการ

วิสัยทัศน์

           ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร และสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนที่รักเอื้ออาทร สู่ความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน ตามหลักธรรมของคริสต์ศาสนา

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านปรัชญาและศาสนา ให้มีประสิทธิภาพและตามแนวคิดคริสต์ศาสนา
 2. ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ ด้านปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
 3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศแห่งความรัก เอื้ออาทร
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด วิทยาลัยและชุมชนในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
 5. เชื่อมโยงความรู้กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความหมายที่แท้จริงสู่การปฏิบัติในชีวิต

นโยบาย 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านปรัชญาและศาสนาทุก ๆ 5 ปี
 2. ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
 3. พัฒนาตำรา เอกสารประกอบการสอน สื่อและนวัตกรรมการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ งานวิจัย มีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างและการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และการบริการสังคมที่มีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมมือกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนาด้านจิตใจทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับสภาวการณ์และความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมใจกันทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้จักสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของประเทศชาติ
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและต่อสถาบันการศึกษาอื่น บนพื้นฐานของการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

เป้าประสงค์

 1. มีหลักสูตรและการจัดกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดคริสต์ศาสนา
 2. บุคลากรผู้สอนมีพัฒนารูปแบบและเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
 3. บัณฑิตเป็นผู้นำด้านศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top