แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2555/2012 ฝ่ายบริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2555/2012 ฝ่ายบริหาร

ที่

แผนก

ชื่อ งาน/โครงการ

1

สำนักงานบริหาร

 1. งานประเมินการจัดการความเสี่ยงวิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2555
 2. งานประเมินประสิทธิภาพดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555
 3. งานจัดการรองรับกฎกระทรวง (ใช้งบกลาง)
 4. งานประชุมอธิการบ้านอบรม

2

วางแผนและพัฒนาคุณภาพ

 1. งานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2556
 2. งานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน ปีการศึกษา 2555

3

แผนกนักศึกษา

 

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

 1. งานประสานกับสังฆมณฑลและคณะนักบวชในการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
 2. งานจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่
 3. โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ”
 4. งานนิเทศนักศึกษา (ปฐมนิเทศ+ประชุมนักศึกษา)
 5. โครงการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าสาขาวิชาคริสต   ศาสนศึกษา
 6. โครงการประชุมผู้แทนศิษย์เก่า ครั้งที่ 4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
 7. โครงการพิธีประสาทปริญญาบัตร

4

แผนกการเงินฯ

 1. งานพัฒนาแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน
 2. งานประสานความร่วมมือด้านงบประมาณกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก
 3. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ใช้งบกลาง)

5

แผนกจัดการทั่วไป

 1. งานปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ
 2. งานจัดทำวารสารแสงธรรม
 3. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
 4. งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 5. งานพัฒนาบุคลากรประจำฝ่ายบริหาร
 6. งานพัฒนาบุคลากรประจำฝ่ายบริหาร
 7. งานบริการและซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ (ใช้งบกลาง)

6.

แผนกศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

 1. โครงการสร้างสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง
 2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษยเก่าแสงธรรม
 3. โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top