แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแสงธรรม

           วิทยาลัยแสงธรรมมีการปรับปรุงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลประเมินสามารถสะท้อนภาพหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงที่เป็นระบบ โดย มีกรอบการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้

          1. ประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์การจัดการศึกษาของวิทยาลัย รวมทั้งการประเมินผลตามมุมมองมาตรฐานอุดมศึกษา และตามมุมมองด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ

          2. การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปวางแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ IQA และระดับวิทยาลัย และประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา

          3. ค้นหานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ โดยนำไปสู่การบริหารจัดการความรู้ (KM) ในระดับหน่วยงาน และระดับวิทยาลัย

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top