แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2550

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
Self Assessment Report (SAR)


ประจำปีการศึกษา 2550 (ข้อมูล 1 มิ.ย. 50 – 31 พ.ค. 51)
 

1.ส่วนสรุป

{wd file=images/stories/pdf/sar50sc/02sar50sc.pdf name='ดาวน์โหลด'}

2.ภาคผนวก ก. รายงานผลการประเมิน

{wd file=images/stories/pdf/sar50sc/03sar50sc.pdf name='ดาวน์โหลด'}

3.ภาคผนวก ข. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

{wd file=images/stories/pdf/sar50sc/04sar50sc.pdf name='ดาวน์โหลด'}




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top