แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
Self Assessment Report (SAR)

ประจำปีการศึกษา 2552 (ข้อมูล 1 มิ.ย. 52 – 31 พ.ค. 53)
 

1.ตารางสรุปผลการประเมินตนเองฯ

{wd file=images/stories/pdf/sar52sc/01sar52sc.pdf name='ดาวน์โหลด'}

2.ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพฯ

{wd file=images/stories/pdf/sar52sc/02sar52sc.pdf name='ดาวน์โหลด'}

3.ภาคผนวก ก. รายงานผลการประเมิน

{wd file=images/stories/pdf/sar52sc/03sar52sc.pdf name='ดาวน์โหลด'}

4.ภาคผนวก ข. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

{wd file=images/stories/pdf/sar52sc/04sar52sc.pdf name='ดาวน์โหลด'}


 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top