แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประวัติพอสังเขป

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยแสงธรรม

18 ธันวาคม พ.ศ. 2508 / ค.ศ. 1965
           สมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 ได้โปรดเกล้าสถาปนาพระฐานานุกรมในประเทศไทยเป็นสังฆมณฑล (Diocese) และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และภาคอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยให้แต่ละอัครสังฆมณฑลมีสามเณราลัยเล็กเป็นสถาบันการฝึกอบรมผู้จะเตรียมตัวเพื่อบวชเป็นบาทหลวงคาทอลิก จึงมีเนื้อหา หลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายแตกต่างกัน ทั้งยังไม่มีสามเณราลัยใหญ่สำหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในหลักสูตรปรัชญาและเทววิทยา จึงต้องส่งสามเณรไปศึกษาในต่าง ประ เทศ

พ.ศ. 2515 / ค.ศ. 1972
           เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ให้ตั้งสถาบันอบรมบาทหลวงคาทอลิกขึ้นในแต่ละประเทศ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้เปิด สามเณราลัยใหญ่ขึ้นที่ เลขที่ 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม กม. 29 ต. ท่าข้าม อ.สามพราน จ. นครปฐม โดยใช้ชื่อว่า “สามเณราลัย แสงธรรม (LUX MUNDI MAJOR SEMINARY)”

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 / ค.ศ. 1975
           ทำพิธีเปิดสามเณราลัยแสงธรรมอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งการก่อกำเนิด “วิทยาลัยแสงธรรม (Saengtham College)” เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

19 เมษายน พ.ศ. 2519  / ค.ศ. 1976
           ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เปิดวิทยาลัยแสงธรรม เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา เปิดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และ คณะศาสนศาสตร์ หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 / ค.ศ.1979
           ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองคุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และ ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ให้มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522 / ค.ศ. 1979

ปีการศึกษา 2536 / ค.ศ. 1993
           สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้โอนหน่วยงาน ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม เป็นองค์กรหนึ่งของวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารวิทยาลัยแสงธรรม

ปีการศึกษา 2537 / ค.ศ.1994
           ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

ปีการศึกษา 2538 / ค.ศ.1995
           เริ่มใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ปีการศึกษา 2541 / ค.ศ.1998
           ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาเทววิทยา ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงทั้งสองหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับทราบ

ปีการศึกษา 2543 / ค.ศ. 2000
           เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในคณะศาสนศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรครูในสาขาวิชาด้านคริสต์ศาสนา ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 / ค.ศ. 2000

1 มิถุนายน พ.ศ. 2545 / ค.ศ.2002
           ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคริสตศาสนศึกษา

พ.ศ. 2548 / ค.ศ.2005
           สมศ. ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 1

พ.ศ. 2550 / ค.ศ.2007
           สภาวิทยาลัย แบ่งส่วนงานเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
                1. ฝ่ายบริหาร
                2. ฝ่ายวิชาการ
                3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา

พ.ศ. 2551 / ค.ศ.2008
           สมศ. ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

พ.ศ. 2551 / ค.ศ.2008
           พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร และนำเสนอหลักสูตรใหม่ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยา)
พ.ศ.2552/ค.ศ.2009
           สภาวิทยาลัย  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร    ได้แก่ 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
           (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 )
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
           (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 )
 - หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา 
          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 )
และอนุมัติการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม พ.ศ.2553
พ.ศ.2553/ค.ศ.2010
            เริ่มใช้หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top