แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม

กรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม

พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู นายกสภา
บาทหลวงจำเนียร กิจเจริญ อุปนายก
มุขนายกเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช กรรมการ
มุขนากยกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์กรรมการ
บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช กรรมการ
บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์กรรมการ
บาทหลวงอดิศักดิ์ พรงาม กรรมการ
รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัยกรรมการ
ผศ.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลีกรรมการ (ผู้แทน สกอ.)
ผศ.สรรค์ วรอินทร์กรรมการ (ผู้แทน สกอ.)
นายโอกาส เขียววิชัย กรรมการ (ผู้แทน สกอ.)
บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ กรรมการ (อธิการบดี)
บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวากรรมการและเลขานุการ (ตัวแทนคณาจารย์)
นางสาวลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ผู้ช่วยเลขานุการ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top