แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

นโยบายวิทยาลัย

นโยบาย

ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดมาตรฐานทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
 2. บูรณาการการศึกษา(Integrated Education) และการอบรม(Formation) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามนโยบายของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ด้านการบริหารจัดการ

 1. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การทำงานแบบองค์รวม และหลักธรรมาภิบาล
 2. สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ บรรลุเป้าประสงค์(เป้าหมาย) ขององค์กร

ด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

 1. พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักอัตลักษณ์การศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม โดยยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการเงินและงบประมาณ

 1. จัดระบบและกลไกด้านการบริหารการเงิน และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กร

ด้านการผลิตบัณฑิต

 1. บัณฑิตมีความเป็นเลิศตามมาตรฐานคุณภาพด้านความรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 2. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
 3. บัณฑิตมีจิตตารมณ์งานธรรมทูตสืบสานพันธกิจ แพร่ธรรม

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม

 1. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านเทววิทยา จริยธรรม ปรัชญา ชีวิตจิต และ คริสตศาสนธรรม ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการ งานวิจัย แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการแก่คริสตศาสนจักรในประเทศไทย

ด้านกิจการนักศึกษา

 1. ดำเนินงานกิจการนักศึกษาให้เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมุ่งเน้นให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

ด้านการวิจัย

 1. พัฒนาให้เป็นศูนย์การวิจัย ด้านเทววิทยา จริยธรรม ปรัชญา ชีวิตจิต และ คริสตศาสนธรรม ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
 2. สร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยระหว่างสถาบัน องค์กร หน่วยงานภายนอก และให้ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคมร่วมกัน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. ยึดมั่นในคริสตศาสนธรรม ความกตัญญูกตเวที ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 2. ดำรงตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top