แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิสัยทัศน์ฯ กิจการนักศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย ของฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิสัยทัศน์

        ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ในด้านคุณธรรม ความรู้ และการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาอบรมที่เสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ โดยให้ผู้เรียนมีความสุข
 2. ส่งเสริมบรรยากาศการเสวนาระหว่างศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 3. เชื่อมโยงความรู้กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดทักษะสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต
 4. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างสังคมแห่งความรักและสันติ

เป้าประสงค์

 1. นักศึกษาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านจิตวิญญาณ สติปัญญา อารมณ์และร่างกาย
 2. นักศึกษามีการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยอาศัยการไตร่ตรองอย่างสม่ำเสมอ
 3. นักศึกษามีความรับผิด ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

นโยบาย

 1. พัฒนานักศึกษาด้านภาวะผู้นำ การสร้างทีมงาน และเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ งานวิจัย และงานบริการสังคมที่มีประสิทธิภาพ
 2. สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมมือกับสังคม ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาจิตใจ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมใจกันทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับสถาบันอื่น เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของฝ่ายกิจการนักศึกษา

 1. นักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกสังกัดชมรมใดชมรมหนึ่งของสโมสรนักศึกษา
 2. นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบส่วนรวมต่อวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง
 3. นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจรักบริการสังคมด้วยความเสียสละ
 4. นักศึกษาเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำที่ดี
 5. นักศึกษาเป็นผู้ที่มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top