แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

บาทหลวง ดร.ชาติชาย   พงษ์ศิริ
ที่ปรึกษา  1


(ภาษาไทย) บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย   พงษ์ศิริ
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Dr. Chartchai  Phongsiri

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา
ศน.บ. เทววิทยา
U.Urbaniana, Rome, Italy Licentiate Philosophy
U.Adamson, Philippines Ph.D. Education

Rev.Chetha  Chaiyadej
ที่ปรึกษา 2


(ภาษาไทย) บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Chetha  Chaiyadej  

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา
ศน.บ. เทววิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ


(ภาษาไทย)  บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Werasak Yongsripanithan

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
 วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
U.Urbaniana, Rome, Italy Licentiate Philosophy
U.Assumption, Bangkok, Thailand Doctorate Philosophy

บาทหลวง วิทยา  เลิศทนงศักดิ์

 

 


ผู้อำนวยการสำนักงานจิตตาภิบาล
กรรมการ


(ภาษาไทย) บาทหลวง วิทยา  เลิศทนงศักดิ์
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Wittaya  Lerttanongsak

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยาจริยธรรม
U.Urbaniana, Rome, Italy Licentiate Theology

นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ

 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
กรรมการ


(ภาษาไทย) นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ
(ภาษาอังกฤษ) Miss Panadda Chaiprakhun

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา คบ. การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศษ.ม.. พัฒนศึกษา

ภคินี เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


(ภาษาไทย) ภคินี เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ
(ภาษาอังกฤษ) Sr.Petcharat Suksamran

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศษ.บ. นิเทศศาสตร์
U.Urbaniana, Rome, Italy Bachelor (ISCSM)
ม.รามคำแหง  ศษ.ม การบริหารการศึกษา

นายรังสิมันตุ์ สันติศิรินิรันดร์

 

 

นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
หัวหน้างานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
กรรมการ


(ภาษาไทย) นายรังสิมันตุ์ สันติศิรินิรันดร์
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Rangsiman Santisirinirun

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
     

นายธนบูรณ์ พูนผล

 

 

ประธานกรรมการสามเณราลัยแสงธรรม
ผู้แทนนักศึกษา
กรรมการ


(ภาษาไทย) นายธนบูรณ์ พูนผล
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Tanaboon Poonphol

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
  กำลังศึกษาอยู่ เทววิทยาจริยธรรม

นางสาวกัญวสุ ศรีไทย

 

หัวหน้างานธุรการฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ


(ภาษาไทย) นางสาวกัญวสุ ศรีไทย
(ภาษาอังกฤษ) Miss Kanvasu Srithai

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
ม.เอเชีอาคเนย์ บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิตเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top