schead02

"IN THE FOOTSTEPS OF THE FATHERS"

( "IN THE FOOTSTEPS OF THE FATHERS") (ปิตาจารย์) รอเปิดตัวเอกสารประกอบการสอนและตำรา เล่มใหม่ 
( "IN THE FOOTSTEPS OF THE FATHERS") 
(ปิตาจารย์)
ผลงานในโครงการเอกสารประกอบการสอนและตำรา
ที่รอการเปิดปีการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

เขียนโดย บาทหลวง แพทริค และ บาทหลวง ชาย ขันทะโฮม
เนื้อหา : เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับบรรดาผู้ประกาศเผยแพร่พระวรสารในยุคแรก  และผู้วางรากฐานพระศาสนจักร ซึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับการต่อต้านและการเบียดเบียนพวกเขาต้องยืนยันและป้องกันความเชื่อจาก ความเชื่อนอกรีตและลัทธิปรัชญาต่างศาสนา จึงทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์และประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในยุคแรกๆ ได้อย่างดี

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top