schead02

การให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกในช่วงปิดเทอม

การให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกในช่วงปิดเทอม เก็บตกภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกในช่วงปิดเทอม ซึ่งโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยฯและศูนย์ส่งเสริมฯ ได้เป็นผู้ดำเนินการ  โดยการเปิดอบรม 2 หลักสูตร  คือ   
 
1) หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบ Animation ด้วยโปรแกรม Flash cs4 อย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง เป็นรุ่นที่ 1
วิทยากรโดย :  อ.พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
 โดยได้รับเกียรติ คพ.วิรัช นารินรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ มอบวุฒิบัตรให้กับบรรดาผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2554  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 

 

2) หลักสูตรการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro รุ่นที่2
วิทยากรโดย :  อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
โดยได้รับเกียรติ คพ.เจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  เป็นผู้มองวุฒิบัตรให้กับบรรดาผู้เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 31 มี.ค. และ 1 เมษายน 2554 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top