schead02

ศูนย์ส่งเสริมดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ศูนย์ส่งเสริมดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
            ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ได้แก่ แผนกหอสมุด,แผนกพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ,แผนกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม ได้ไปดูงาน ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ในวันที่ 3-4 เมษายน 2555 บรรยากาศการดูงานเป็นไปด้วยความราบรื่น เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมมากขึ้น

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top