schead02

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบ 3

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบ 3
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งเป็นวารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแสงธรรม และสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ออกเผยแพร่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 นั้น ในการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) ครั้งที่3  วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 1 ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ดีที่สุด มีคุณภาพมากที่สุด โดยการประเมินครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงปี ค.ศ. 2019/พ.ศ.2562
::: เข้าชมเว็บไซต์วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม :::

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top