schead02

ศึกษาดูงานของสำนักงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์ฯ ม.ธรรมศาสตร์

 ศึกษาดูงานของสำนักงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์
              วันพฤหัสบดี ที่ 11กุมภาพันธ์2559 เวลา 10.00 – 12.00น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในส่วนงานหอสมุด  วิทยาลัยแสงธรรม  ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานของสำนักงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบหอสมุดของวิทยาลัยแสงธรรม 

ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบงานของหอสมุด  การจัดทำฐานข้อมูลดิจิตอล  การส่งเสริมการใช้บริการสำนักหอสมุดของนักศึกษา  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การให้บริการและระบบการจัดเก็บวิทยานิพนธ์  และการให้บริการทางด้านต่างๆ ของหอสมุด  ในการเข้าศึกษาดูงานหอสมุดรั้งนี้  ฝ่ายสำนักงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งอธิบายถึงในส่วนงานต่างๆ ที่กล่าวไว้ในข้างต้นได้เป็นอย่างดี  

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top