ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิมพ์

การปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 11.40  - 12.30 น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ. ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับนักศึกษา

และได้บรรยายพิเศษหัวเรื่อง “คุณภาพ ภาพคุณ” พร้อมกันนี้ทางฝ่ายวิชาการ ได้มาให้ความรู้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม 170 คน

2018_4jun01.JPG 2018_4jun02.JPG 2018_4jun03.JPG

2018_4jun04.JPG 2018_4jun05.JPG 2018_4jun06.JPG

2018_4jun07.JPG 2018_4jun08.JPG 2018_4jun09.JPG

2018_4jun10.JPG 2018_4jun11.JPG 2018_4jun12.JPG

2018_4jun13.JPG 2018_4jun14.JPG 2018_4jun15.JPG

2018_4jun16.JPG 2018_4jun17.JPG 2018_4jun18.JPG