ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

พิมพ์


วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2561 เวลา 11.40  - 12.30 น. ณ หอประชุม Lux Mundi โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ. ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและต้อนรับนักศึกษา 

ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้มีตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแสงธรรม ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 25 ปี ของคุณพ่อ ทั้ง 4  ท่าน มีดังนี้  1) คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร 2) คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากูล 3) คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และ 4) คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ และตัวแทนทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรมต่อ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม 170 คน

2018_5nov001.jpg 2018_5nov002.jpg 2018_5nov003.jpg

2018_5nov004.jpg 2018_5nov005.jpg 2018_5nov006.jpg

2018_5nov007.jpg 2018_5nov008.jpg 2018_5nov009.jpg

2018_5nov010.jpg 2018_5nov011.jpg 2018_5nov012.jpg

2018_5nov013.jpg 2018_5nov014.jpg 2018_5nov015.jpg

2018_5nov016.jpg 2018_5nov017.jpg 2018_5nov018.jpg

2018_5nov019.jpg 2018_5nov020.jpg