schead02

งานกตเวทิตาจิตแด่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

งานกตเวทิตาจิตแด่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
        วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 – 20.30 น. วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับ สามเณราลัยแสงธรรม จัดงานกตเวทิตาจิตแด่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสครบรอบอายุ 90 ปี บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 60 ปี สมณศักดิ์ พระคาร์ดินัล 36 ปี และ 20 ปี นายกสภาวิทยาลัยแสงธรรม ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่  วิทยาลัยแสงธรรม

  โดยในงานมีวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า วีดีทัศน์ รำอวยพร และผู้แทนกล่าวแสดงกตเวทิตาจิต แด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เสร็จแล้วร่วมรับประทานพร้อมกัน การแสดงของศิษย์เก่าสามเณรใหญ่และนักศึกษาคริสตศาสตร์ (NCC.) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าสามเณราลัยแสงธรรม  ผู้ให้การอบรม เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top