schead02

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5

           วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” สำหรับผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่เป็นฆราวาส รุ่นที่ 5 จำนวน 45 คน ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน - วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  โดยในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562  พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” สำหรับผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่เป็นฆราวาส รุ่นที่ 5 จำนวน 45 คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top