อบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5

พิมพ์

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 5

           วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” สำหรับผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่เป็นฆราวาส รุ่นที่ 5 จำนวน 45 คน ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน - วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  โดยในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562  พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก” สำหรับผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่เป็นฆราวาส รุ่นที่ 5 จำนวน 45 คน

2019_5sep01.jpg 2019_5sep02.jpg 2019_5sep03.jpg

2019_5sep04.jpg 2019_5sep05.jpg 2019_5sep06.jpg

2019_5sep07.jpg 2019_5sep08.jpg 2019_5sep09.jpg

2019_5sep10.jpg 2019_5sep11.jpg 2019_5sep12.jpg

2019_5sep13.jpg