schead02

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4

 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ชั้นปีที่ 4
         เมื่อวันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์  2560 แผนกนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ชั้นปีที่ 4  นักศึกษาที่เตรียมตัวจบใน ปี พ.ศ. 2560   โดย บาทหลวง ผศ. ดร. ชาติชาย  พงษ์ศิริ   อธิการบดี/คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ   เรื่อง   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแสงธรรม  ณ  ห้องเรียน 739  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top