schead02

แสงธรรมตามรอยพระบาท เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  หัวข้อ แสงธรรมตามรอยพระบาท เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
วันพฤหัสบดีที่ 23  กุมภาพันธ์  2560  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา หัวข้อ แสงธรรมตามรอยพระบาท เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อุทยานราชภักดิ์  และตลาดน้ำหัวหิน สามพันนามเพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์ของนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและองค์กรต่างๆและนักศึกษามีการแบ่งปันความรู้และทักษะผู้มีประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ในครั้งนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 65 คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top