schead02

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 18

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 18
ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561  ณ วัดนักบุญเทเรซา  บ้านป่าข้าวหลาม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ายฯ ได้สัมผัสชีวิตชาวบ้านโดยให้นักศึกษาไปอยู่ตามบ้านเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตรูปแบบต่างๆ จัดกิจกรรมสอนคำสอนให้กับนักเรียน และชาวบ้าน ออกเยี่ยมเยียนตามบ้านเพื่อฟื้นฟูความเชื่อและเป็นการตามหาผู้ที่ห่างหายจากวัด พูดคุยให้กำลังใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์รอบ ๆ บริเวณวัด ได้ร่วมสมทบงบประมาณและได้ลงมือในการทำเวทีที่เป็นปูนซีเมนต์เพื่อสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดต่อไป และซื้ออุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดให้กับโรงเรียน  ในการจัดค่ายได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อเจ้าอาวาส และชาวบ้านเป็นอย่างดีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 35 คน  โดยมีบาทหลวงวีระศักดิ์  ยงศรีปณิธาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นผู้อำนวยการค่ายดูแลการจัดค่ายครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top