schead02

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครู

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พละกำลัง สติปัญญา จากพระเจ้า ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังกัดคณะธรรมทูตไทย จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ในวันเดียวกันนี้ ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสิทธิ์ เป็นประธาน และมีคณะสงฆ์ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top