schead02

ส่งความสุขฯ บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ

ส่งความสุข วันคล้ายวันเกิด  บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม  2561  สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมส่งความสุข วันคล้ายวันเกิด  บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  61  ที่ผ่านมา อายุครบรอบ 60 ปี  ณ อาคารเรียน ชั้น 1 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีและร้องเพลงอวยพรวันเกิดแด่คุณพ่อ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top