การอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์

พิมพ์

การอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.2018 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการการอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะ การพูดสื่อความให้ถูกต้องเหมาะสมตามเวลา โอกาสและหน้าที่ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้เชิญอาจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร มาเป็นวิทยากรให้การอบรม ในครั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน

2018_19july01.jpg 2018_19july02.jpg 2018_19july03.jpg

2018_19july04.jpg 2018_19july05.jpg 2018_19july06.jpg

2018_19july07.jpg 2018_19july08.jpg 2018_19july09.jpg

2018_19july10.jpg 2018_19july11.jpg 2018_19july12.jpg

2018_19july13.jpg 2018_19july14.jpg 2018_19july15.jpg

2018_19july16.jpg 2018_19july17.jpg 2018_19july18.jpg