schead02

บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.15 – 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอยทั้ง 2 สะพาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top