schead02

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
      วันอังคารที่  4  กันยายน  2561  เวลา  09.00 – 12.00 น.  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา  จัดให้มีการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม

         ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน  50  ราย ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top