schead02

การรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

   การรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง   
      วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-15.30 น. ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม (กกต.) ร่วมกับวิทยาลัยแสงธรรม  จัดให้มีการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในสถานศึกษา เพื่อเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในทุกระดับ

สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งมีฐานให้ได้จำลองแบบในการเลือกตั้งที่มีความเสมือนจริงมาให้นักศึกษาได้เข้าไปร่วมด้วย ณ หอประชุม LUX MUNDI โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมนี้จำนวนทั้งหมด 150 คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top