โครงการทัศนศึกษา "เปิดโลกทัศน์ใหม่ เรียนรู้วิถีไทย ใจกลางพระนคร"

พิมพ์

โครงการทัศนศึกษา  "เปิดโลกทัศน์ใหม่ เรียนรู้วิถีไทย ใจกลางพระนคร"
          เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2561 ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกทัศน์ใหม่ เรียนรู้วิถีไทย ใจกลางพระนคร" ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนาความคิดให้กว้างไกล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลรอบข้างต่อไป โดยการเยี่ยมชมนิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร พิพิธภัณฑ์เงินตราและธนบัตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรมเงินตราของโลกและของไทย ในยุคสมัยต่าง ๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินออม นอกจากนี้ ยังได้รับชมการจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และประติมากรรมอันทรงคุณค่า ทั้งของไทยและเอเชีย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยปัจจุบัน และเข้าเยี่ยมชมพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระตำหนักแดง รวมทั้งโรงราชรถ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาราชรถ และราชยานที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง    พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแสงธรรมเข้าร่วมโครงการกว่า 77 คน

2018_27sep001.jpg 2018_27sep002.jpg 2018_27sep003.jpg

2018_27sep004.jpg 2018_27sep005.jpg 2018_27sep006.jpg

2018_27sep007.jpg 2018_27sep008.jpg 2018_27sep009.jpg

2018_27sep010.jpg 2018_27sep011.jpg 2018_27sep012.jpg

2018_27sep013.jpg 2018_27sep014.jpg 2018_27sep015.jpg

2018_27sep016.jpg 2018_27sep017.jpg 2018_27sep018.jpg

2018_27sep019.jpg 2018_27sep020.jpg 2018_27sep021.jpg

2018_27sep022.jpg 2018_27sep023.jpg 2018_27sep024.jpg

2018_27sep025.jpg 2018_27sep026.jpg 2018_27sep027.jpg

2018_27sep028.jpg 2018_27sep029.jpg 2018_27sep030.jpg

2018_27sep031.jpg 2018_27sep032.jpg 2018_27sep033.jpg

2018_27sep034.jpg 2018_27sep035.jpg 2018_27sep036.jpg

2018_27sep037.jpg