schead02

วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้

วจนพิธีกรรมเพื่อภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของบาทหลวงซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้
          วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมเพื่อภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของบาทหลวงซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้, เอส.เจ ซึ่งท่านได้เป็นคุณพ่อวิญญาณรักษ์ของสถาบันสามเณราลัยแสงธรรมและอาจารย์สอนที่วิทยาลัยแสงธรรม

ซึ่งตลอดชีวิตของท่านได้มอบอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนจักรในประเทศไทยตลอดจนที่สุดท้ายที่คุณพ่อทำงานคือสถาบันสามเณราลัยแสงธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของคุณพ่อสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์

บาทหลวงซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้,เอส.เจ (31 ก.ค. 1924 - 26 ก.ย. 2018) มิชชันนารีที่ประเทศไทย 51 ปี  นักบวชในคณะเยสุอิต 69 ปี  พระสงฆ์ 63 ปี

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top