schead02

สำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 19

สำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 20-22  ตุลาคม 2561 ประธานชมรมสังคมพัฒนาและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 19 ณ วัดนักบุญเปาโล ห้วยทรายนเหนือ เขตแพร่ธรรมเข็กน้อย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เขตสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการพบปะพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัด และตัวแทนชาวบ้านในหมู่บ้าน เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานจัดค่ายอาสาฯ ในปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วมการไปสำรวจค่ายอาสาฯ มี จำนวน 5  คน กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top