สำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 19

พิมพ์

สำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 20-22  ตุลาคม 2561 ประธานชมรมสังคมพัฒนาและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 19 ณ วัดนักบุญเปาโล ห้วยทรายนเหนือ เขตแพร่ธรรมเข็กน้อย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เขตสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการพบปะพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัด และตัวแทนชาวบ้านในหมู่บ้าน เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานจัดค่ายอาสาฯ ในปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วมการไปสำรวจค่ายอาสาฯ มี จำนวน 5  คน กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

2018_20-22oct (1).jpg 2018_20-22oct (10).jpg 2018_20-22oct (11).jpg

2018_20-22oct (12).jpg 2018_20-22oct (13).jpg 2018_20-22oct (14).jpg

2018_20-22oct (15).jpg 2018_20-22oct (16).jpg 2018_20-22oct (17).jpg

2018_20-22oct (18).jpg 2018_20-22oct (2).jpg 2018_20-22oct (3).jpg

2018_20-22oct (4).jpg 2018_20-22oct (5).jpg 2018_20-22oct (6).jpg

2018_20-22oct (7).jpg 2018_20-22oct (8).jpg 2018_20-22oct (9).jpg