แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันดินโลก

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันดินโลก
ในวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันดินโลก โดยได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในบริเวณด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และบนสะพานลอยทั้ง 2 สะพาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top