แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

       ชมสังคมพัฒนาของวิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยในครั้งนี้ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกคน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top