แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลฯ

วจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลฯวจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลฯ
          วันอังคารที่ 4 มิถุนายน  2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายบริหารวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากเสร็จจากวจนพิธีกรรมทางด้านศาสนามีงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 โดยประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษา ต่อด้วยตัวแทนฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษา ให้ทราบด้วยอย่างพร้อมกัน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top