แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมรับน้องปีการศึกษา 2562

กิจกรรมรับน้องปีการศึกษา 2562
กิจกรรมรับน้องปีการศึกษา 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน

ฐานที่ 1 เป็นกิจกรรมของฐานปรัชญา ฐานที่ 2เป็นกิจกรรมของชั้นเทววิทยา ฐานที่ 3 เป็นกิจกรรมของฐานคริสตศาสตร์ ฐานที่ 4 เป็นกิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งในทุกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปทั้งสิ้น  190  คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top