แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครู

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครู
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครู

          วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรมเพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พละกำลัง สติปัญญา จากพระเจ้า ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ และคณะบ้านนักบวช ที่ผ่าน“ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล” จำนวนทั้งสิ้น 9 คน
และในวันเดียวกันนี้ จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ โดยมีอธิการบ้านอบรม คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top