พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครู

พิมพ์

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครู
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาและพิธีไหว้ครู

          วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรมเพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พละกำลัง สติปัญญา จากพระเจ้า ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ และคณะบ้านนักบวช ที่ผ่าน“ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล” จำนวนทั้งสิ้น 9 คน
และในวันเดียวกันนี้ จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ โดยมีอธิการบ้านอบรม คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

2019_20jun0101.JPG 2019_20jun0102.JPG 2019_20jun0103.JPG

2019_20jun0104.JPG 2019_20jun0105.JPG 2019_20jun0106.JPG

2019_20jun0107.JPG 2019_20jun0108.JPG 2019_20jun0109.JPG

2019_20jun0110.JPG 2019_20jun0111.JPG 2019_20jun0112.JPG

2019_20jun0113.JPG 2019_20jun0114.JPG 2019_20jun0115.JPG

2019_20jun0116.JPG 2019_20jun0117.JPG 2019_20jun0118.JPG

2019_20jun0119.JPG 2019_20jun0120.JPG 2019_20jun0121.JPG

2019_20jun0122.JPG 2019_20jun0123.JPG 2019_20jun0124.JPG

2019_20jun0125.JPG 2019_20jun0126.JPG 2019_20jun0127.JPG

2019_20jun0128.JPG 2019_20jun0129.JPG 2019_20jun0130.JPG

2019_20jun0131.JPG 2019_20jun0132.JPG 2019_20jun0133.JPG

2019_20jun0134.JPG 2019_20jun0135.JPG 2019_20jun0136.JPG

2019_20jun0137.JPG 2019_20jun0138.JPG 2019_20jun0139.JPG