แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันแม่แห่งชาติ

วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันแม่แห่งชาติ

        วันพุธที่ 14  สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   และเพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาล  ให้รู้จักรัก  รู้จักการที่จะรับใช้ผู้อื่น  และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในวิทยาลัย มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงกัน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top