แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

         วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  พ.ศ.2562  หน่วยงานอภิบาลเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  สามเณราลัยแสงธรรม ร่วมกับ ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม จัดงาน “ชุมนุมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่ 29” ในหัวข้อ  “ชีวิตจิตชาติพันธุ์มุ่งสู่อนาคต ” ณ  หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  ผู้อำนวยการสำนักงานจิตตาภิบาล มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ และได้เชิญบาทหลวงไพศาล  เต็มอรุณรุ้ง  พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ และ ดร. สุนทร  วงศ์จอมพร  มาเป็นวิทยาการบรรยายในโอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น  104  คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top