โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

พิมพ์

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

         วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  พ.ศ.2562  หน่วยงานอภิบาลเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  สามเณราลัยแสงธรรม ร่วมกับ ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม จัดงาน “ชุมนุมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่ 29” ในหัวข้อ  “ชีวิตจิตชาติพันธุ์มุ่งสู่อนาคต ” ณ  หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  ผู้อำนวยการสำนักงานจิตตาภิบาล มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ และได้เชิญบาทหลวงไพศาล  เต็มอรุณรุ้ง  พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ และ ดร. สุนทร  วงศ์จอมพร  มาเป็นวิทยาการบรรยายในโอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น  104  คน

2019_25aug01.JPG 2019_25aug02.JPG 2019_25aug03.JPG

2019_25aug04.JPG 2019_25aug05.JPG 2019_25aug06.JPG

2019_25aug07.JPG 2019_25aug08.JPG 2019_25aug09.JPG

2019_25aug10.JPG 2019_25aug11.JPG 2019_25aug12.JPG

2019_25aug13.JPG 2019_25aug14.JPG 2019_25aug15.JPG

2019_25aug16.JPG 2019_25aug17.JPG 2019_25aug18.JPG

2019_25aug19.JPG 2019_25aug20.JPG 2019_25aug21.JPG

2019_25aug22.JPG 2019_25aug23.JPG 2019_25aug24.JPG

2019_25aug25.JPG 2019_25aug26.JPG 2019_25aug27.JPG

2019_25aug28.JPG 2019_25aug29.JPG 2019_25aug30.JPG

2019_25aug31.JPG 2019_25aug32.JPG 2019_25aug33.JPG

2019_25aug34.JPG 2019_25aug35.JPG 2019_25aug36.JPG

2019_25aug37.JPG