แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

“การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและถ่ายทอดแรงจูงใจให้ผู้อื่น”

“การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและถ่ายทอดแรงจูงใจให้ผู้อื่น”
“การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและถ่ายทอดแรงจูงใจให้ผู้อื่น”

        วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562  ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ในหัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและการถ่ายทอดแรงจูงใจให้ผู้อื่น” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น  1  วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างแรงจูงใจ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และสามารถนำไปใช้ในอนาคตต่อไป โดยได้เชิญ   ผศ. อมรชัย คหกิจโกศล อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร มาเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้      มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 31 คน


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top