“การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและถ่ายทอดแรงจูงใจให้ผู้อื่น”

พิมพ์

“การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและถ่ายทอดแรงจูงใจให้ผู้อื่น”
“การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและถ่ายทอดแรงจูงใจให้ผู้อื่น”

        วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562  ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ในหัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและการถ่ายทอดแรงจูงใจให้ผู้อื่น” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น  1  วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างแรงจูงใจ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และสามารถนำไปใช้ในอนาคตต่อไป โดยได้เชิญ   ผศ. อมรชัย คหกิจโกศล อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร มาเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้      มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 31 คน


2019_29sep01.JPG 2019_29sep02.JPG 2019_29sep03.JPG

2019_29sep04.JPG 2019_29sep05.JPG 2019_29sep06.JPG

2019_29sep07.JPG 2019_29sep08.JPG 2019_29sep09.JPG

2019_29sep10.JPG 2019_29sep11.JPG 2019_29sep12.JPG

2019_29sep13.JPG 2019_29sep14.JPG 2019_29sep15.JPG

2019_29sep16.JPG 2019_29sep17.JPG 2019_29sep18.JPG

2019_29sep19.JPG 2019_29sep20.JPG 2019_29sep21.JPG

2019_29sep22.JPG 2019_29sep23.JPG 2019_29sep24.JPG

2019_29sep25.JPG 2019_29sep26.JPG 2019_29sep27.JPG

2019_29sep28.JPG 2019_29sep29.JPG 2019_29sep30.JPG

2019_29sep31.JPG 2019_29sep32.JPG 2019_29sep33.JPG

2019_29sep34.JPG