แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ฯโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ฯโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ฯโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

          วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 – 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทางเดินหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ตั้งแต่บริเวณปากซอยวัดอ้อมใหญ่ถึงบริเวณปากซอยวัดเทียนดัด

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม ทำให้ทัศนียภาพด้านหน้าวิทยาลัยแสงธรรม มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top