แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ

อบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ
อบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ

         วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม เวลา 9.00 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้มีโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการและนำไปใช้ในการทำงานอภิบาลการสอนคำสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ให้มีความกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการได้อย่างดีและสร้างสรรค์ในทุกสถานการณ์ โดยมีวิทยากร นายพรเทพ แพร่ศิริรักษ์ มาให้ความรู้และสร้างความสนุกสนานในครั้งนี้ โอกาสนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 44  คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top