อบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ

พิมพ์

อบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ
อบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ

         วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม เวลา 9.00 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้มีโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการและนำไปใช้ในการทำงานอภิบาลการสอนคำสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ให้มีความกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการได้อย่างดีและสร้างสรรค์ในทุกสถานการณ์ โดยมีวิทยากร นายพรเทพ แพร่ศิริรักษ์ มาให้ความรู้และสร้างความสนุกสนานในครั้งนี้ โอกาสนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 44  คน

2020_16jan001.JPG 2020_16jan002.JPG 2020_16jan003.JPG

2020_16jan004.JPG 2020_16jan005.JPG 2020_16jan006.JPG

2020_16jan007.JPG 2020_16jan008.JPG 2020_16jan009.JPG

2020_16jan010.JPG 2020_16jan011.JPG 2020_16jan012.JPG

2020_16jan013.JPG 2020_16jan014.JPG 2020_16jan015.JPG

2020_16jan016.JPG 2020_16jan017.JPG 2020_16jan018.JPG

2020_16jan019.JPG 2020_16jan020.JPG 2020_16jan021.JPG

2020_16jan022.JPG 2020_16jan023.JPG 2020_16jan024.JPG

2020_16jan025.JPG 2020_16jan026.JPG 2020_16jan027.JPG

2020_16jan028.JPG 2020_16jan029.JPG 2020_16jan030.JPG

2020_16jan031.JPG 2020_16jan032.JPG 2020_16jan033.JPG

2020_16jan034.JPG 2020_16jan035.JPG 2020_16jan036.JPG

2020_16jan037.JPG 2020_16jan038.JPG 2020_16jan039.JPG

2020_16jan040.JPG 2020_16jan041.JPG 2020_16jan042.JPG

2020_16jan043.JPG 2020_16jan044.JPG 2020_16jan045.JPG

2020_16jan046.JPG 2020_16jan047.JPG 2020_16jan048.JPG

2020_16jan049.JPG 2020_16jan050.JPG 2020_16jan051.JPG

2020_16jan052.JPG 2020_16jan053.JPG 2020_16jan054.JPG

2020_16jan055.JPG 2020_16jan056.JPG 2020_16jan057.JPG

2020_16jan058.JPG 2020_16jan059.JPG 2020_16jan060.JPG

2020_16jan061.JPG 2020_16jan062.JPG 2020_16jan063.JPG

2020_16jan064.JPG 2020_16jan065.JPG 2020_16jan066.JPG

2020_16jan067.JPG 2020_16jan068.JPG 2020_16jan069.JPG