แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการภาษาภาษามือเพื่องานอภิบาล

โครงการภาษาภาษามือเพื่องานอภิบาล
โครงการภาษาภาษามือเพื่องานอภิบาล

     วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการภาษามือขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารและการอภิบาล เป็นแนวทางเสริมสร้างทักษะความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปใช้ในการติดต่อสัมพันธ์ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้พิการทางการได้ยินได้ ณ ห้องประชุม อาคาร 5 วิทยาลัยแสงธรรม โดยปีนี้ได้รับเกียรติ จาก บราเดอร์รติ พรหมเด่น สังกัดคณะธรรมทูตไทย (TMS.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วม จำนวน 28 คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top